Photoshoot JP
loading...
Menu

Jean Paul Witteman

 

My name is Jean Paul Witteman. I am 55 years of age and have been married to Linda for 24 years now. Together we have a 20 years daughter. As a high sensitive person, photographing is the ultimate method of awareness and to stand still and enjoy 'the moment'. In addition, it is also a way for me to show the world from my point of view. I experience our capitalist society as madness. "When you have more than you need, build a longer table, not a higher fence"! So I am a great fan of the Brazilian Ricardo Semler. The philosophy of this man is more than fantastic. Working with each other on the condition of love, equivalence and respect. I have a strong urge to capture the raw side of society, which has to do with my spirited (hard) youth. Wanderers, homeless people, prostitutes, old people and poverty. However, these target groups are hard to capture. Street photography is a nice method, it often tells the story of 'real life' without filter. There is often also the unpolished and disarming contact. I love it and it is very great to do.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op fotograaf Jean Paul Witteman; Photoshoot JP aan een gebruiker verstrekt beeldmateriaal zoals video’s, foto’s, afbeeldingen in gedrukte, dan wel digitale vorm.

Auteursrecht
1.1. Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, eventuele octrooien, merkenrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en modelrechten) met betrekking tot alle op aangeboden beeldmateriaal (en/of via de website verkregen) zijn en blijven eigendom van fotograaf.
1.2. Het is de gebruiker toegestaan het beeldmateriaal, uitsluitend privé, dan wel binnen de eigen organisatie van de gebruiker, uitsluitend voor eigen gebruik te gebruiken voor drukwerk, digitale bestanden of software waarin het geleverd beeldmateriaal gebruikt wordt ter ondersteuning van de eigen producten van gebruiker. Dit niet-exclusieve recht tot het gebruik is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden. Voor vragen mbt overdraagbaarheid dient u schriftelijk contact op te nemen met Photoshoot JP.
1.3. Het verstrekte beeldmateriaal mag (wereldwijd) niet geheel of gedeeltelijk worden verkocht, verhuurd, ter beschikking worden gesteld of anderszins verspreid of gedeeld worden aan derden of geplaatst worden op openbare bronnen als downloadbaar bestand zoals op een website, internet of databanken in welke vorm dan ook (ongeacht of deze bestanden gratis of tegen betaling worden aangeboden).
1.4. Het beeldmateriaal mag niet gebruikt worden om te integreren in een handelsmerk, officieel logo, bedrijfsnaam of handelsmerk.
1.5. Het is niet toegestaan het beeldmateriaal te gebruiken, tonen of plaatsen op een zodanige wijze dat dit kan leiden tot de conclusie dat de fotograaf producten of diensten van een onderneming of handelsmerk goedkeurt of onderschrijft.
1.6. Het is niet toegestaan zonder schriftelijk overleg beeldmateriaal te bewerken, te vervormen, te kroppen, aan te vullen, aan te passen of een hierop voortbouwend of afgeleid werk te creëren.
1.7. Op eerste verzoek daartoe van de fotograaf (waar zij niet op onredelijke gronden gebruik van zal maken) dient gebruiker het gebruik van het beeldmateriaal te staken en gestaakt te houden.
1.8. Gebruiker erkent het eigendomsrecht van de fotograaf en zal geen handelingen verrichten die in strijd zijn met dit eigendomsrecht.
1.9. Beeldmateriaal wordt aangeleverd zonder watermerk en/of naam- bron vermelding. Er dient geen naam- bron vermelding vernoemd te worden tenzij hier afspraken over zijn gemaakt. Indien er een naam-bron vermelding is afgesproken dient deze als volgt te zijn: “Fotograaf: Jean Paul Witteman, Photoshoot-JP .nl”
1.10. Beeldmateriaal mag niet zonder schriftelijk overleg gebruikt worden voor andere doeleinden dan de opdracht. Beeldmateriaal overnemen behoort tot de mogelijkheden, hiermee koopt u tevens alle eigendomsrechten af.

Aansprakelijkheid
2.1. De gebruiker is volledig zelf verantwoordelijk voor een juist gebruik van het geleverde beeldmateriaal en een juiste toepassing van de geldende wettelijke eisen.
2.2. De gebruiker verklaart eventueel hieruit voortvloeiende kosten in geen geval te verhalen op de fotograaf.
2.3. Het beeldmateriaal is door de fotograaf zo volledig en nauwkeurig mogelijk opgesteld. De fotograaf garandeert echter niet dat de aangeboden informatie en materialen up-to date, compleet en accuraat zijn, dan wel vrij zijn van gebreken, fouten en/of virussen.
2.4. Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Sancties
3.1. Bij overtreding van de voorwaarden, genoemd in artikel 1, 2.2 en/of enige bepaling in de overeenkomst, verbeurt gebruiker een direct opeisbare, niet verrekenbare boete aan de fotograaf van € 1000, per overtreding en van € 250,- per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd overige rechtsmiddelen van de fotograaf onder deze voorwaarden en/of het toepasselijk recht, en laat onverminderd het recht van de fotograaf om nakoming van deze overeenkomst te verlangen en/ of volledige schadevergoeding te vorderen.

Overige voorwaarden
4.1. Na ontvangst van uw betaling wordt het betreffende beeldmateriaal verzonden. Voorafgaand aan de levering dienen ook deze gebruiksvoorwaarden ondertekend retour ontvangen te zijn. Een bevestiging per e- mail dat de gebruiker op de hoogte is van de voorwaarden volstaat.
4.2. Aankopen worden in digitale vorm (content) geproduceerd en geleverd. Door betaling gaat u ermee akkoord dat de aankoop definitief is en annuleren/ retourneren niet meer mogelijk is. U heeft geen recht meer om het product te herroepen.
4.3. De gebruiker verklaart door middel van ondertekening de voorwaarden te hebben doorgelezen en zonder voorbehoud te accepteren.

Photoshoot JP
Jean Paul Witteman
Van Dijkstraat 14
2405 XE Alphen aan den Rijn
The Netherlands
Telephone: +31622090999
E- mail: jpwitteman@gmail.com
BTW nr: 117011034-B01 / KvK nr: 27334358